Marco Maria Zanin

Marco Maria Zanin

Natura Morta XXIII 2015