Marco Maria Zanin

Marco Maria Zanin

WU I – 2022

100×80 cm