Marco Maria Zanin

Marco Maria Zanin

WU VI – 2023

100×80 cm