Marco Maria Zanin

Marco Maria Zanin

WU XXI – 2022

120×150 cm